Banhbotloc1

Món này hứng lên làm nên không có hành ngò tươi. Ăn cho đỡ cơn thèm. Next time chớp hình đẹp hơn.

Advertisements