Nui again. Pasta sauce and meatballs left over nên mình chỉ cần luột nui ống rồi trộn vô thôi . Nhà hết cheese rồi chớ không thôi bào cheese bỏ on top cho nó melt nhìn hấp dẫn mà ăn cũng ngon.

Nuiong

Advertisements